دنبال چه مهارتی هستید؟

  • مهارت مورد نظر خودت را انتخاب کن

    کافیست ابتدا مهارت مورد علاقه خود را انتخاب کرده یا با استفاده از جستجو آن را پیدا کنید حتی اگر فقط به یک فصل از آن دوره نیاز دارید بدون محدودیت انتخاب کنید و خیلی سریع و آسان با همکلاسی های خود در آن دوره ارتباط بگیرید.
  • مراحل آموزش را کامل کنید مثل یک بازی!

    طبق فرایند از پیش تعریف شده برای هر دوره از طرف سامانه سرفصل های هر دوره را بگذرانید و فعالیت های خود را کامل کنید. همچنین ایده ها و سوالات خود را با همکلاسی هایتان به اشتراک بگذارید تا از این طریق امتیازات بیشتری کسب کنید.
  • آزمون نهایی را بده و گواهینامه بگیر

    در جلسات آنلاین شرکت کنید و سوالات خود را مستقیما از استاد بپرسید. در مرحله اخر از این بازی آموزشی در آزمون نهایی شرکت کنید و با قبولی در آزمون و کسب امتیازات لازم، گواهینامه معتبر داخلی و خارجی دریافت کنید.

محبوب ترین دوره ها


دسته بندی دوره ها

اخبار و رویدادها

درباره آموزشگاه طراحی دوخت آگاه

ﺗﺼﻮر ﮐﻨﯿﺪ ﭼﻪ اﺣﺴﺎﺳﯽ دارد وﻗﺘﯽ ﮐﺴﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻫﺪﯾﻪ ای ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ درﺳﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻣﺎ در ﻣﻮرد ﯾﮏ ﻣﺎگ ﺑﺎ ﺣﺮف اول اﺳﻤﺘﺎن ﺻﺤﺒﺖ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﯿﻢ . ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﺴﯽ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﭘﯿﺶ ﺑﻨﺪی ﺧﺎص ﯾﺎ ﯾﮏ روﻣﯿﺰی ﮐﻪ ﺑﺎ دﮐﻮر ﻣﻨﺰل ﺷﻤﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ اﺳﺖ ﺑﺪوزد، ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﺴﯽ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﯾﮏ روﺳﺮی ﯾﺎ ﻫﺪﺑﻨﺪ درﺳﺖ ﮐﻨﺪ و ﯾﺎ ﯾﮏ ﮐﯿﻒ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺑﺪوزد. ﭼﻪ ﺣﺴﯽ دارد ﮐﻪ ﭼﯿﺰی از ﮐﺴﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ آن ﺷﺨﺺ زﻣﺎن زﯾﺎدی را ﺑﻪ آن ﻓﮑﺮ ﮐﺮده و ﺑﺮاﯾﺶ ﺗﻼش زﯾﺎدی ﺑﻪ ﺧﺮج داده اﺳﺖ ﺗﺎ ﻓﻘﻂ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ درﺳﺘﺶ ﮐﻨﺪ؟

ادامه مطلب
-->