درباره ما

ﺑﺎ آﻣﻮزش ﺧﯿﺎﻃﯽ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻫﺪﯾﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد درﺳﺖ ﮐﻨﯿﺪ
ﺗﺼﻮر ﮐﻨﯿﺪ ﭼﻪ اﺣﺴﺎﺳﯽ دارد وﻗﺘﯽ ﮐﺴﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻫﺪﯾﻪ ای ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ درﺳﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻣﺎ در ﻣﻮرد ﯾﮏ ﻣﺎگ ﺑﺎ ﺣﺮف اول اﺳﻤﺘﺎن ﺻﺤﺒﺖ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﯿﻢ .

ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﺴﯽ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﭘﯿﺶ ﺑﻨﺪی ﺧﺎص ﯾﺎ ﯾﮏ روﻣﯿﺰی ﮐﻪ ﺑﺎ دﮐﻮر ﻣﻨﺰل ﺷﻤﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ اﺳﺖ ﺑﺪوزد، ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﺴﯽ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﯾﮏ روﺳﺮی ﯾﺎ ﻫﺪﺑﻨﺪ درﺳﺖ ﮐﻨﺪ و ﯾﺎ ﯾﮏ ﮐﯿﻒ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺑﺪوزد. ﭼﻪ ﺣﺴﯽ دارد ﮐﻪ ﭼﯿﺰی از ﮐﺴﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ آن ﺷﺨﺺ زﻣﺎن زﯾﺎدی را ﺑﻪ آن ﻓﮑﺮ ﮐﺮده و ﺑﺮاﯾﺶ ﺗﻼش زﯾﺎدی ﺑﻪ ﺧﺮج داده اﺳﺖ ﺗﺎ ﻓﻘﻂ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ درﺳﺘﺶ ﮐﻨﺪ؟


ﺣﺎﻻ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﺪ ﺷﻤﺎ ﮐﺴﯽ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻫﺪﯾﻪ را ﺑﻪ دﯾﮕﺮان ﻣﯽ دﻫﯿﺪ. ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻫﺮﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ را درﺳﺖ ﮐﻨﯿﺪ؛ ﺑﺮای ﻫﺮﮐﺴﯽ ﮐﻪ دوﺳﺖ دارﯾﺪ. ﮐﺎدوﻫﺎی ﺧﺎص درﺳﺖ ﮐﻨﯿﺪ؛ ، ﺗﻮﻟﺪ ﯾﺎ ﮐﺮﯾﺴﻤﺲ ، ﻋﺮوﺳﯽ ، ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺮای ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آﻣﺪن ﯾﮏ ﺑﭽﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر وﺟﻮد دارﻧﺪ. ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﯾﮏ ﻃﺮح و ﯾﮏ ﭘﺎرﭼﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ و از اﺑﺘﺪا ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎی ﮐﺎر را ﺧﻮدﺗﺎن اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ. ، ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﮔﯿﺮﻧﺪه ی اﯾﻦ ﻫﺪﯾﻪ ی ﺧﺎص از داﺷﺘﻨﺶ ﻫﯿﺠﺎن زده ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﻠﮑﻪ ﺷﻤﺎ ﻫﻢ از ﮐﺎری ﮐﻪ ﮐﺮده اﯾﺪ اﺣﺴﺎس ﻏﺮور ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ و ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ در آﯾﻨﺪه ﻫﻢ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺗﮑﺮار ﮐﻨﯿﺪ. ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺮای ﺧﻮدﺗﺎن ﻫﻢ ﭼﯿﺰﻫﺎی ﺧﺎص درﺳﺖ ﮐﻨﯿﺪ.

ما در آموزشگاه فنی و حرفه ای آگاه قراره به شما مهارت هایی رو آموزش بدیم که بتونید با هنر و فنی که بدست میارید هدیه های با ارزشی رو برای عزیزان تان آماده کنید.

آموزشگاه فنی و حرفه ای آگاه زیر نظر مدیریت سرکار خانم شهناز ایزدی دارای افتخارات و گواهینامه های زیر می باشد:

دارنده لوح تقدیر از وزیر کار و امور اجتماعی
دارای لوح تقدیر به عنوان بانوی نمونه و کار آفرین
داری مدرک فوق تخصصی از کشور کانادا ،هند،سوسیس و ایتالیا
دارای لوح تقدیر از سازمان فنی حرفه ای خراسان رضوی 
دارای لوح تقدیر از کمیته امداد امام خمینی (ره) به عنوا کار افرین برتر
عضو انجمن طراحان پارجه و لباس کشور
قرارداد همکاری با آموزش و پرورش و مدارس فنی حرفه ایی
قرارداد همکاری با کمیته امداد امام خمینی (ره) کلیه مناطق استان به دلیل اینکه ۹۹٪ هنرجویان تحت پوشش مشغول به کار شده اند .
قرار داد همکاری با مربیان و مدیران آموزشگاه های نیشابور جهت برگزاری دوره های فوق تخصصی 
قرارداد همکاری با مربیان و مدیران آموزشگاه های شیراز جهت برگزاری دوره های فوق تخصصی 
همکاری با مربیان و مدیران آموزشگاه های مشهد و ارائه گواهینامه تخصصی 
شرکت در نمایشگاه های ببین المللی  جهت نمایش نرم افزارهای طراحی ، دوخت
داشتن راندمان بالا_سیستم آموزشی استاندارد _کار افرینی
آموزش و ا تقاء مهارت بدون اتلاف وقت شعار ماست

در پایان، آموزشگاه آگاه برای کلیه افراد راه حل های آموزشی متنوعی را از طریق سامانه تحت وب ارائه می کند و دسترسی به خدمات آموزشی را به صورت یکپارچه و بدون واسطه در سریعترین زمان ممکن فراهم می نماید.

شما می توانید از طریق صفحه تماس با ما پیشنهادات و انتقادات خودتون رو به دست ما برسونید.